Innocenti, teksty z listopada 2010 roku

3 teksty z lis­to­pada 2010 ro­ku – auto­rem jest In­no­cen­ti.

To­leran­cja jest pod­stawą przy­jaźni.


*In­spi­rowa­ne wczo­raj­szy­mi ob­cho­dami dnia to­leran­cji (który w praw­dzie był 16 lis­to­pada) w mo­jej szkole. 

myśl
zebrała 59 fiszek • 20 listopada 2010, 13:57

Przy­jaciel nie mu­si wiele mówić, ro­zumieć.. po­winien po pros­tu BYĆ

myśl
zebrała 36 fiszek • 15 listopada 2010, 18:41

Nic nie przychodzi sa­mo.. trze­ba umieć ruszyć tyłek i zacząć zaj­mo­wać się swoimi spra­wami, na naszych za­sadach, za­nim zro­bią to za nas inni. 

myśl
zebrała 30 fiszek • 12 listopada 2010, 17:26
Innocenti

Każdy ma prawo do wyrażania myśli.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Innocenti

Użytkownicy
H I J
Kalendarz
Znajomi
Aktywność