Innocenti

24 teksty – auto­rem jest In­no­cen­ti.

Ogień jest nie tyl­ko sil­nym żywiołem, który pot­ra­fi wszys­tko zniszczyć. Ogień jest też żywiołem ref­lek­sji i prze­myśleń, który pot­ra­fi wiele odbudować. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 12 lipca 2012, 12:29

Gdy­by ludzie wie­dzieli, co jeszcze spot­ka ich w przyszłości, połowa już dziś umarłaby ze strachu.. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 17 sierpnia 2011, 20:33

Dlacze­go przy­jaźń jest lep­sza od seksu?
~ Bo przy­jaźń wciąż wy­maga zo­bowiązań, a seks w dzi­siej­szych cza­sach tak często jest tyl­ko przelotny... 

myśl
zebrała 11 fiszek • 15 czerwca 2011, 20:01

Nie można kochać całkiem bez­gra­nicznie, gdzieś prze­cież jest gra­nica tolerancji.. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 15 grudnia 2010, 19:48

To­leran­cja jest pod­stawą przy­jaźni.


*In­spi­rowa­ne wczo­raj­szy­mi ob­cho­dami dnia to­leran­cji (który w praw­dzie był 16 lis­to­pada) w mo­jej szkole. 

myśl
zebrała 59 fiszek • 20 listopada 2010, 13:57

Przy­jaciel nie mu­si wiele mówić, ro­zumieć.. po­winien po pros­tu BYĆ

myśl
zebrała 36 fiszek • 15 listopada 2010, 18:41

Nic nie przychodzi sa­mo.. trze­ba umieć ruszyć tyłek i zacząć zaj­mo­wać się swoimi spra­wami, na naszych za­sadach, za­nim zro­bią to za nas inni. 

myśl
zebrała 30 fiszek • 12 listopada 2010, 17:26

Ta­kie małe szczęścia, a dają ty­le nadziei.. 

myśl
zebrała 39 fiszek • 14 października 2010, 14:45

Nie sztuką jest być dziec­kiem i uda­wać do­rosłego, a umieć ba­wić się jak dziec­ko i czer­pać z te­go ra­dość, będąc dorosłym. 

myśl
zebrała 41 fiszek • 10 października 2010, 15:37

Nie sztuką jest kląć na życie gdy da nam w kość, lecz zauważanie je­go piękna na każdym ko­lej­nym kroku. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 8 października 2010, 22:14
Innocenti

Każdy ma prawo do wyrażania myśli.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Innocenti

Użytkownicy
H I J
Kalendarz
Znajomi
Aktywność